Schrif­te­lijke vragen Hoe contro­leerde het water­schap Hollandse Delta Chemours


Indiendatum: 15 jun. 2023

In het artikel van Zembla, BNN-Vara d.d. 15 -6-2023 wordt gesteld naar aanleiding van opgevraagde overheidsstukken dat Chemours (voorheen DuPont) 30 jaar geleden al wist dat zij het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS.

De fractie Partij voor de Dieren Hollandse Delta dient hierbij graag de volgende politieke en technische vragen in:

Gezien de uitgebreide set vragen, vragen we u deze in 2 delen te beantwoorden. De eerste 8 politieke vragen zien we graag in de gestelde termijn beantwoord. Het tweede deel, de technische vragen 9 tot en met 21, begrijpen wij dat deze meer onderzoekswerk vergt en buiten de gestelde termijn beantwoord zal worden.

Hierbij onze politieke vragen:

Er staat: “Maar de coördinator van DuPont schrijft dat daar ‘politieke problemen’ bij komen kijken. En dat als ze PFAS aantreffen dat ‘alleen maar geld gaat kosten’. Hij benadrukt dat het ‘ethisch gezien’ (the ethical thing to do) het beste is om metingen te gaan doen bij de stortplaatsen.”

In deze alinea wordt gesproken over ‘politieke problemen’.

1. Was het waterschap toen onderdeel van ‘de politieke problemen’?
2. Zo ja, wat was de rol van het waterschap?

“Het chemiebedrijf constateert dan dat de PFAS-concentraties onder en rondom de fabriek zelfs nog hoger zijn dan midden jaren ’90. Milieuchemicus Chiel Jonker: “Wat ze dan direct aan PFAS onder de fabriek meten zijn concentraties die een miljoen keer hoger liggen dan de concentraties die we nu in de rivier naast de fabriek meten.

3. Wat zijn de effecten van de gemeten concentraties PFAS, die een miljoen keer hoger liggen voor dier, natuur en milieu in en rond de rivier?

“Daarom is onder de fabriek een beheerssysteem aangelegd dat ‘voor eeuwig in stand dient te worden gehouden’.”

4. Heeft het waterschap enig inzicht in de risico’s wanneer het beheerssysteem niet naar behoren werkt?
5. Heeft het waterschap een noodplan hiervoor?

“DuPont beseft dan al dat als ze ‘niets doen’ ze in ‘toenemende mate aansprakelijk gesteld’ kunnen worden. DuPont schrijft zelfs zwart op wit dat ze op dat moment al aansprakelijk zijn ‘voor de afgelopen 32 jaar.’ Rob van Eijbergen: “Uit dit document blijkt zo dat het DuPont alleen maar gaat om niet aansprakelijk gesteld te worden. En daar richten ze hun hele strategie op in. Er staat in het document geen enkel woord over dat het slecht is voor de werknemers, de omwonden of de omgeving.””

In deze quote wordt duidelijk dat Dupont willens en wetens gehandeld heeft en zo mens, dier, natuur en milieu bewust in gevaar heeft gebracht.

6. Bent u het met ons eens dat dit Ecocide is en dat Dupont/Chemours direct zou moeten sluiten?
7. Bent u het met ons eens dat dit Ecocide is en dat Dupont/Chemours hiervoor aangeklaagd zou moeten worden?
8. Nu u weet dat Dupont/Chemours willens en wetens de wateren, de gronden, de natuur en het milieu van het waterschap Hollandse Delta bevuild heeft zulke hoge concentraties PFAS, gaat u daar actie op nemen en zo ja welke? Zo niet, waarom niet?

En hierbij onze technische vragen.

Toelichting: om de geschetste historie in het artikel in perspectief te kunnen plaatsen willen we graag de historie van het waterschap Hollandse Delta hierin weten.

9. Op welk moment de afgelopen 30 jaar is waterschap Hollandse Delta voor het eerst geïnformeerd over het vervuilde grondwater onder de fabriek en zijn omgeving?
10. Heeft het waterschap toen actie ondernomen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet? Welke overwegingen speelden mee?
11. Op welke momenten in de afgelopen 30 jaar is er overleg geweest tussen het waterschap en Dupont/Chemours?
12. Welke afspraken zijn toen gemaakt tussen Dupont/Chemours en het waterschap?
13. Heeft het waterschap de afgelopen 30 jaar zelf controles uitgevoerd in het grondwater onder de fabriek en zijn omgeving? Zo niet, waarom niet?
14. Kunt u, als u de controles heeft uitgevoerd, de gegevens met ons delen?
15. Kwam het waterschap toen ook op PFAS-concentraties 75 keer hoger dan de eigen norm van Dupont/Chemours?
16. Had het waterschap toen normeringen en hoe verhouden de gemeten concentraties zich, in de periode en daarna, tot deze normen?

Dupont maakte zich begin jaren ’90 al grote zorgen dat de PFAS-vervuiling in het drinkwater terecht zou komen.

17. Is het waterschap Hollandse Delta begin jaren ‘90 geïnformeerd over het vermoeden van vervuild drinkwater? Zo ja, kunt u dit specifiek toelichten?
18. Heeft het waterschap toen actie ondernomen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet? Welke overwegingen speelden mee?
19. Heeft het waterschap in de controles uitgevoerd in het drinkwater verhoogde PFAS-concentraties gevonden? Zo ja, vanaf wanneer en welke acties zijn toen ondernomen?

Het artikel stelt: “Pas als PFOA In 2012 door de overheid streng wordt gereguleerd, stopt DuPont noodgedwongen met het gebruik van PFOA, maar omdat de stof vrijwel niet afbreekt in het milieu is de omgeving van de fabriek nog altijd zwaar verontreinigd met PFOA. Ook in het bloed van fabrieksmedewerkers, omwonenden en in de moedermelk van vrouwen die in Dordrecht wonen, zijn hoge concentraties van de gevaarlijke stof vastgesteld.

Vorig jaar adviseerde het RIVM nog om in een straal van een kilometer rondom de fabriek geen groente of fruit uit eigen (moes)tuin te eten. Ook drinkwaterbedrijven trekken de laatste jaren aan de bel bij de overheid omdat PFAS moeilijk uit het drinkwater te filteren is.

Het RIVM stelde in 2016 een norm in voor PFOA in het drinkwater.”

20. Heeft het waterschap cijfers of een beeld over de omvang van de verontreinigende grond, buiten de straal van de 1 kilometer, in het gebied van het waterschap?
21. Heeft het waterschap cijfers of een beeld over de omvang van de effecten van de milieuverontreiniging op de volksgezondheid?

Bart Canton
Lisa Klompenhouwer
Partij voor de Dieren
Waterschap Hollandse Delta

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Uitreiken bloemen door waterschap Hollandse Delta

Lees verder

Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren water­schappen én provincies vragen naar water­kwa­liteit op Nationale Kraan­wa­terdag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer