Bijdrage Water commissie 1e begro­tings­wij­ziging 2023, Water­visie 2050 en PFAS maat­re­gelen


16 mei 2023

Bijdrage 1e begrotingswijziging 2023

Partij voor de Dieren heeft kennis genomen van deze 1e begrotingswijziging en heeft een 2-tal vragen daarover. Allereerst valt ons op dat de uitvoering van maatregelen vanwege meerdere vertragingen doorgeschoven worden van 2022 naar 2023 en 2024. Het betreft vertragingen die veroorzaakt zijn door interne en externe problemen, zoals de inflatie, de levertijden en stikstof, maar ook door derden. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om het programma voldoende en schoon water. In 2027 moeten vanuit de KRW de verplichte maatregelen om de waterkwaliteit op orde te krijgen geïmplementeerd zijn door het waterschap. Wat is de impact van deze vertragingen op het programma voldoende en schoon water? Hoe is te garanderen dat het gaat lukken om aan de KRW richtlijn te voldoen, wanneer veel doorgeschoven wordt naar komende jaren?

Verder valt het ons op dat bij het programma voldoende en schoon water in het 1e kwartaal van de begrote 62 miljoen tot nu toe 5,5 miljoen is uitgegeven of gerealiseerd. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen of in de komende kwartalen het resterende deel van het begrote wel uitgegeven gaat worden. Wij willen graag weten of een versnelling van realisatie onderzocht is? Is een realisatiestrategie opgesteld?

Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel.

Watervisie WSHD 2050

De Partij voor de Dieren vind deze watervisie op zich een mooi document en herkent de leidende principes als de voorwaarden die vanuit het ZH-PLG aan het waterschap worden gesteld. Wij beschouwen het echter toch als een onvolledig document. Het is goed om te zien dat het college de taken van het waterschap niet meer eng opvat, maar meer breed met inzet op de maatschappelijke opgaven van klimaat-, energie- en stikstofcrisis. In de visie wordt veel aandacht geschonken aan de dreigende problemen van zeespiegelstijging, perioden van hitte en droogte, wateroverlast inclusief plannen om met deze problemen om te gaan. Maar er dreigt nog een andere crisis aan de horizon, deze is wellicht nog groter dan de al genoemde opgaven. Het is de biodiversiteitscrisis. Het gaat niet goed met onze natuur, zowel op land als in onze wateren, er is een grote achteruitgang in aantallen en in soorten dieren. De visie is zo goed als af, maar we vragen het college toch of de biodiversiteitscrisis ook als maatschappelijke opgave aan de watervisie kan worden toegevoegd?

In ons waterschap Hollandse Delta leven miljoenen inwoners, mensen en dieren. De watervisie is nu een menscentrale visie. Wat de Partij voor de Dieren graag zou zien is dat de visie een meer ecocentrale visie wordt. In zo’n visie staat de gezonde groenblauwe leefomgeving voor mens én dier centraal. Natuur heeft een intrinsieke waarde en dat zien wij in deze visie te weinig terug. De Partij voor de Dieren wil weten of het college bereidt is in de watervisie alsnog deze intrinsieke waarde te gaan benadrukken?

We vinden het heel goed dat het college het participatieproject, na aandringen van de vorige VV, heeft opgepakt. Veel punten die partijen, intern als extern, hebben meegegeven zijn in de uiteindelijke versie opgenomen. Maar ook hier zien wij dat er iets ontbreekt. Zowel door interne als externe partijen is aangegeven dat waterkwaliteit en het versterken van de waternatuur heel summier aan bod komt in de watervisie. Ook de respondenten op de enquête geven dat aan. Er mag veel meer aandacht gegeven worden aan waterkwaliteit. En toch heeft waterkwaliteit een bijna onbeduidende plek in de visie gekregen. Waterkwaliteit is urgent staat in de watervisie, maar dat staat wel helemaal achteraan in het rijtje opgaven voor 2050. De Partij voor de Dieren heeft het dringende verzoek aan het college om alsnog aan de urgentie van de waterkwaliteit recht te doen en deze beter in de watervisie te plaatsen.

Dat waren onze vragen, dank u.

Pfas

Voorzitter,

Ook Partij voor de Dieren kijkt net als het waterschap uit naar het moment dat PFAS afgeschaft gaat worden in 2025. We ondersteunen dan ook van harte de gevoerde lobby van Hollandse Delta.

Ons activistisch kloppend hart ging dan ook sneller kloppen toen we het onderwerp op de agenda zagen staan: samen met het waterschap komen tot beleid met als doel ‘het voorkomen van verslechteren van de oppervlaktewaterkwaliteit’.

Maar helaas moeten we constateren dat we wel 100% achter het doel kunnen staan maar echter niet achter de wijze waarop. Is het college zich ervan bewust dat als u vraagt de bestaande lozingen met voorwaarden te continueren dat de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert? Iedere lozing verslechtert per definitie de kwaliteit van het oppervlaktewater. We moeten dus zorgen dat er geen lozingen plaatsvinden en als dat beleidstechnisch nog niet mogelijk is, zorg dan als waterschap dat het praktisch onmogelijk wordt. Is het college bereidt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek te gaan over de nu gehanteerde opgerekte normen, zoals benoemd door het RIVM, en de mogelijkheid deze aan te passen naar zeer strengere normen?

Als het college als waterschap écht wil pionieren, écht een voorbeeld wil stellen, écht geen PFAS vervuiling meer wil in ons prachtige waterschap Hollandse Delta, dan moet het college eerlijk durven zijn en aangeven wie en hoe onze oppervlaktewater bedreigt worden. Niet alleen tegen de burgers maar ook tegen de vervuilers zelf. Als het doel is: ‘voorkomen van verslechteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater’ dan is de enige voorwaarde die we kunnen stellen: we doen er alles aan om lozingen te voorkomen.

Lisa Klompenhouwer
Partij voor de Dieren
Hollandse Delta