Bijdrage VV Water­visie 2050


24 mei 2023

Watervisie 2050

De Partij voor de Dieren vindt de Watervisie 2050 een mooi document en wij begrijpen de noodzaak dat deze visie nu geaccordeerd wordt. De noodzaak is nu, omdat de maatschappelijke opgaven van klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit het waterschap dwingt stelling te nemen. Stelling nemen in de gesprekken met de partners in en over de Hollandse Delta.

Zoals ik al eerder heb opgemerkt is de Partij voor de Dieren van mening dat de waterkwaliteit in dit rijtje van grote opgaven thuishoort. Zo net al door mijn collega benoemt, dreigt de waterkwaliteit de nieuwe stikstofcrisis te worden. Wanneer de waterkwaliteit in, of beter gezegd, rond 2027, want 2027 gaan we zoals het er nu naar uit ziet niet halen, niet op orde is, dreigen opnieuw hele sectoren op slot te gaan. Met name de agrarische sector krijgt naast de stikstofcrisis dan ook een waterkwaliteitscrisis in zijn schoot geworpen.

De Partij voor de Dieren is blij verrast in de herziening van de Watervisie te lezen dat bij ‘Verwachtingen ten aanzien van het waterschap’ door lokale overheden de waterkwaliteit als urgente opgave ver naar voren is gehaald en naar ons inziens nu op een juiste plek staat.

De watervisie is een document waarmee het waterschap als waterschap zichzelf naar buiten toe kan presenteren. Dan blijft het noodzaak het juiste belang aan de opgaven te geven. Ik dien dus een amendement in om ook bij hoofdstuk 4 over de opgaven 2050 de waterkwaliteit als urgente opgave de juiste plek te geven.

Iets soortgelijks geldt ook voor de biodiversiteit. Het waterschap heeft naar aanleiding van de motie ‘Waterschap Hollandse Delta wordt partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ zich ingezet om de biodiversiteit meer en beter op te nemen in de programma’s van het waterschap. Maar de Partij voor de Dieren denkt dat in de watervisie ook de urgentie van het herstel van de biodiversiteit benadrukt moet worden, zodat naar de partners toe duidelijk is hoe het waterschap zich hierin opstelt. Vandaar dat ik een amendement in dien om de urgentie van biodiversiteit duidelijker in de watervisie op te nemen.

Lisa Klompenhouwer
Partij voor de Dieren
Waterschap Hollandse Delta

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Water commissie 1e begrotingswijziging 2023, Watervisie 2050 en PFAS maatregelen

Lees verder

Bijdrage VV Bestuursakkoord 2023-2027 "Waterambities verenigd'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer