Bijdrage VV Bestuurs­ak­koord 2023-2027 "Wateram­bities verenigd'


24 mei 2023

De industrialisering van het platteland moet gestopt worden. Een grondige hervorming van de landbouw; meer boeren, meer natuur, minder landbouwdieren.

Dit bestuursakkoord verwoordt grotendeels dezelfde ambitie helaas omslachtiger:

Ik citeer: “Om de natuur te herstellen, de stikstofproblematiek op te lossen, de waterkwaliteit te verbeteren en de gevolgen van extreem weer op te vangen is een transitie nodig van het landelijk gebied.”

Geen grondige hervorming, maar slechts een transitie. Onze fractie is desondanks blij dat deze transitie benoemd wordt. We zijn blij dat erkent wordt dat de transitie nodig is. Maar we zijn vanzelfsprekend niet blij met de tekortkomingen van dit bestuursakkoord. Er ontbreken twee cruciale aspecten.

Om tot dit akkoord te komen is goed samengewerkt. Alle fracties hadden inbreng. Het proces past bij de eerder al genoemde wens tot een breed gedragen akkoord. Er werd daarom duidelijk gezocht naar consensus. De Partij voor de Dieren is positief over de samenwerking en ondersteunt het akkoord als basis voor het verdere formatieproces.

Maar de zoektocht naar consensus heeft twee cruciale tekortkomingen opgeleverd.

Ambitie, welke dan ook. En richting.

Eerst ambitie. Wat wil het nieuwe Bestuur? Enkele citaten:
Pagina 2: “Voldoen aan nationale doelen voor klimaat en energie” Dus géén ambitie, terwijl we afstevenen op 2,8 graden opwarming in de komende 25 jaar. ((IPCC< Emission Gap Report 2022))
Pagina 5: “voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom de KRW” Dus géén ambitie, terwijl we afstevenen op wat de drinkwaterbedrijven noemen “een potentiële nieuwe crisis, de waterkwaliteitscrisis” ((Bron: NOS, n.a.v. drinkwaterbedrijven))
Pagina 2: “Biodiversiteit in ons gebied behouden” Dus geen ambitie, terwijl 1 op de 3 diersoorten in Nederland wordt bedreigd. ((Bron: BPL/ Compendium voor de Leefomgeving))
Pagina 6 “de maatregelen voor vismigratie”… “zoals vastgelegd in het visbeleid en vismigratieplan, dienen uitgevoerd te worden.” Wederom géén ambitie, terwijl niet 1 waterschap in Nederland zo slecht scoort als Hollandse Delta bij het veilig vissen laten zwemmen door gemalen heen. ((onderzoek Ravon))

Samenvattend; Dit bestuursakkoord somt vooral wettelijke verplichtingen en bestaand beleid op, eigen ambitie ontbreekt.

Dan richting:
Het wordt terecht erkent dat “een transitie van het landelijk gebied.”, “nodig” is. Maar transitie naar wat? De Partij voor de Dieren is duidelijk: we moeten toewerken naar een grondige hervorming van de landbouw; een transitie naar meer boeren, meer natuur en minder landbouwdieren. In dit akkoord ontbreekt dit alles.

Ter afsluiting.

De Partij voor de Dieren ondersteunt het akkoord als basis voor het verdere formatieproces. Bij de nadere uitwerking van dit bestuursakkoord zullen harde keuzes gemaakt moeten worden op dossiers zoals peilbeheer en zoetwater.

Bart Canton
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Waterschap Hollandse Delta