Schrif­te­lijke vragen over bever­burcht Numansdorp


Indiendatum: 24 apr. 2023

Recent is een beverburcht aangetroffen in de Oostmolendijk (regionale waterkering) in Numansdorp. Het talud bleek verzakt. Hollandse Delta verwijderde de burcht en startte de herstelwerkzaamheden, waarbij nog deze week bevergaas is geplaatst. Deze werkzaamheden zijn een ernstige verstoring in het leven van de bevers. Het moment van deze werkzaamheden is extra opvallend, omdat bevers een draagtijd kennen van 3½ maand waarbij tussen april en juli de jongen worden geboren. Deze burcht werd dus hoogstwaarschijnlijk bewoond door pasgeboren bevers en/of zwangere bevers.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Wanneer en op welke wijze kwam het waterschap op de hoogte van de aanwezigheid van een beverburcht in de Oostmolendijk (Numansdorp)?

2. Wanneer is het besluit genomen door het college van D&H om deze beverburcht te verwijderen?

3. Op 24 juni 2020 is de VV op de hoogte gesteld van het besluit van het college op 5 mei van dat jaar om in te stemmen met het beverprotocol.

Is bij onderhavig besluit het “Stroomschema Beverprotocol” gevolgd? Zo nee, waarom niet?

4. In het geval van een burcht in een waterkering die als onacceptabel wordt gekwalificeerd is de eerste stap conform het stroomschema: "ontmoedigen". Op welke wijze heeft het college van D&H invulling gegeven aan deze stap?

5. Conform het Beverprotocol mag in onderhavig geval de burcht worden opengelegd. Bij aanwezigheid van bevers dienen graafwerkzaamheden te stoppen en moet worden gemonitord of de dieren de volgende dag zijn vertrokken. Is deze werkwijze nu ook gehanteerd? Zo nee, waarom niet en op basis van welke regelgeving?

6. Hoeveel bevers zijn uit de beverburcht verhuisd?

7. Op welke wijze en hoe vaak wordt de locatie, waar de bevers naar verhuist schijnen te zijn, gecontroleerd op mogelijke nieuwe graafwerkzaamheden van bevers?

Bart Canton
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Waterschap Hollandse Delta

Indiendatum: 24 apr. 2023
Antwoorddatum: 8 mei 2023

Allereerst een algemene opmerking. In de ontheffing en het beverprotocol zijn van 1 mei tot 1 september geen werkzaamheden toegestaan, mits er geen gevaar is voor de omgeving.

Nu volgen de vragen en de antwoorden erop:

1. Wanneer en op welke wijze kwam het waterschap op de hoogte van de aanwezigheid van een beverburcht in de Oostmolendijk (Numansdorp)?

Antwoord:

Het waterschap weet sinds 14 november 2022 van de aanwezigheid van een beverburcht aan de Molendijk in Numansdorp. Aangezien het geen problemen voor de waterveiligheid gaf is er gewacht met de opvolging van actie en is er regelmatig gemonitord. Omdat er later in het najaar een gat boven in de dijk ontstond is nader onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is het waterpeil in de betreffende watergang verlaagd om een beeld te krijgen van eventuele graverij in de regionale kering. Er bleken op drie plaatsen beverholen in de waterkering te zitten. Vervolgens is er melding gedaan, volgens het beverprotocol, bij de Faunabeheereenheid.

2. Wanneer is het besluit genomen door het college van D&H om deze beverburcht te verwijderen?

Antwoord:

Hier is geen specifiek besluit voor nodig, dit valt onder de reguliere werkzaamheden van de ambtelijke organisatie.

3. Op 24 juni 2020 is de VV op de hoogte gesteld van het besluit van het college op 5 mei van dat jaar om in te stemmen met het beverprotocol. Is bij onderhavig besluit het “Stroomschema Beverprotocol” gevolgd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Er is volledig volgens het protocol gewerkt.

4. In het geval van een burcht in een waterkering die als onacceptabel wordt gekwalificeerd is de eerste stap conform het stroomschema: "ontmoedigen". Op welke wijze heeft het college van D&H invulling gegeven aan deze stap?

Antwoord:

Er is in deze situatie geen mogelijkheid tot ontmoediging, omdat de bever al lange tijd hier woont. De burcht zat onder een boom in de kering en het was niet direct een optie om deze te verwijderen. Ook dit had ook met ontheffing moeten gebeuren.

5. Conform het Beverprotocol mag in onderhavig geval de burcht worden opengelegd. Bij aanwezigheid van bevers dienen graafwerkzaamheden te stoppen en moeten worden gemonitord of de dieren volgende dag zijn vertrokken. Is deze werkwijze nu ook gehanteerd? Zo nee, waarom niet en op basis van welke regelgeving?

Antwoord:

Er is volgens de ontheffing gewerkt die door de provincie is afgegeven. Daarin was door ons gevraagd om een terugslagklep voor de holen te plaatsen om te bewerkstelligen dat de bevers wel het hol uit konden, maar niet terug erin. Dit is een week voor de ontmanteling uitgevoerd. Aan de klep was te zien of deze was gebruikt. Nadat geen activiteit meer was waargenomen, is de burcht uitgegraven onder toeziend oog van de beverdeskundige, overeenkomstig de ontheffing. Er zijn door de deskundige tijdens de graafwerkzaamheden geen bevers in de burcht en holen waargenomen. En alle gangen zijn opgegraven onder toezicht en er zijn geen bevers waargenomen.

6. Hoeveel bevers zijn uit de beverburcht verhuisd?

Antwoord:

Er zijn in de holen en burcht geen bevers waargenomen. Dit komt door de terugslagkleppen die we hebben toegepast.

7. Op welke wijze en hoe vaak wordt de locatie waar de bevers naar verhuist schijnen te zijn gecontroleerd op mogelijke nieuwe graafwerkzaamheden van bevers?

Antwoord:

Elke maand worden deze locaties gecontroleerd en als dit op een locatie is waar ze geen gevaar opleveren worden de bevers met rust gelaten.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Uitreiken bloemen door waterschap Hollandse Delta

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer