Amen­dement Voeg de biodi­ver­siteit toe aan de opgaven in de Water­visie WSHD 2050


24 mei 2023

Aan de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta in vergadering bijeen op 24 mei 2023.

Agendapunt: 14. Watervisie WSHD 2050
Indiener: L. Klompenhouwer

Constaterende dat:

  • Het college het document ‘Watervisie WSHD 2050’ nu ter vaststelling voorlegt;
  • In de watervisie vier grote thema’s onderscheiden worden als de grote opgaven voor 2050, te weten voldoende water, duurzaamheid, waterbewustzijn en leefomgeving;
  • De biodiversiteit de afgelopen 10 jaar sterk is afgenomen, ook in en om het water[1].

Overwegende dat:

  • De afname van de biodiversiteit een zeer grote bedreiging vormt, ook voor het gebied van WSHD;
  • De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen ook voor de mens van levensbelang is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven;
  • Biodiversiteit als crisis nog te keren is en als opgave toegevoegd kan worden aan de Watervisie 2050.

Ondergetekende stelt voor de tekst van het besluit onder: 4. Opgaven voor 2050

4.4 Leefomgeving versterken, op de volgende punten aan te passen: Wijzigen van titel paragraaf 4.4 en aanvullende alinea na de zin ‘…zowel het stedelijk als het landelijk gebied steeds belangrijker.’

Oude tekst

Nieuwe Tekst

4.4 Leefomgeving versterken

4.4 Leefomgeving en de biodiversiteit versterken

De oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland sterk achteruit gegaan. Dit geldt ook voor de biodiversiteit in de Hollandse Delta. Dat wordt versterkt doordat de natuur in het gebied bestaat uit grotere en kleinere geïsoleerde gebieden. Het op elkaar laten aansluiten van natuurgebieden maakt de natuur sterker, bevordert biodiversiteit en vergroot de kansen op het voortbestaan van soorten. Ook biedt het ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die hier van oorsprong voorkwamen.

Ondertekening indiener

Naam

Fractie

Handtekening

Lisa Klompenhouwer

Partij voor de Dieren

[1] Biodiversiteit - Unie van Waterschappen


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Geef waterkwaliteit als dringende opgave de juiste plaats in Watervisie 2050

Lees verder

Amendement Inspreekrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer