Amen­dement Geef water­kwa­liteit als dringende opgave de juiste plaats in Water­visie 2050


24 mei 2023

Aan de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta in vergadering bijeen op 24 mei 2023

Agendapunt: 14. Watervisie WSHD 2050
Indiener: L. Klompenhouwer

Constaterende dat:

  • Het college het document ‘Watervisie WSHD 2050’ nu ter vaststelling voorlegt;
  • In de watervisie vier grote thema’s onderscheiden worden als de grote opgaven voor 2050, te weten voldoende water, duurzaamheid, waterbewustzijn en leefomgeving;
  • Waterkwaliteit volgens de KRW in 2027 voldoende moet zijn;
  • Het document ‘Watervisie 2050’ een strategisch karakter heeft en richting geeft aan de samenwerking met partners.

Overwegende dat:

  • Waterkwaliteit de nieuwe dringende opgave is; men spreekt al over ‘waterkwaliteit wordt de nieuwe stikstofcrisis’;
  • Uit het consultatiedocument Participatienota blijkt dat vele verschillende partijen aangeven dat waterkwaliteit te weinig aandacht krijgt in de watervisie;
  • Waterkwaliteit als belangrijke opgave als laatste wordt genoemd in paragraaf 4 en wel als alinea onder subparagraaf 4.4;
  • Ondergetekenden graag waterkwaliteit prominenter wil laten terug komen in de visie

Besluit:

1. Voorgesteld wordt de Watervisie 2050 ‘ Samen werken aan een veilige en leefbare Hollandse Delta – Op koers met waterschap Hollandse Delta’ vast te stellen.

Te wijzigen in:

1. Voorgesteld wordt de Watervisie 2050 ‘ Samen werken aan een veilige en leefbare Hollandse Delta – Op koers met waterschap Hollandse Delta’ vast te stellen met de aanpassingen zoals hieronder in dit amendement verwoord.

Paragraaf 4.2 tot en met paragraaf 4.4 schuiven allen 1 paragraaf door, zodat deze komen te luiden 4.3 tot en met 4.5,

De tekst onder 4.4 Leefomgeving versterken wordt vanaf Het verbeteren van de waterkwaliteit… tot …… mogelijke bron van energie opwekking wordt als paragraaf 4.2 waterkwaliteit ingevoegd.

Oude Tekst pag.14 vanaf 4.2 Duurzaam werken

Nieuwe Tekst pag.14 vanaf 4.2 Waterkwaliteit

4.2 Duurzaam werken Zoals in het najaar van 2022 is besloten met de Agenda Duurzaam, streven we naar een klimaatneutraal (2035) en volledig circulair (2050) werkend waterschap. Zoals we in het hoofdstuk 3 hebben gezien worden grondstoffen steeds schaarser en zorgt afval op allerlei plekken voor problemen. Het hergebruik van materialen wordt daarom steeds belangrijker, ook voor waterschap Hollandse Delta. Of het nu gaat om afvalwater, maaisel, oude bedrijfskleding of koffiedrab, we zoeken voor al ons ‘afval’ naar mogelijkheden om het opnieuw te gebruiken. Om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en de verdere opwarming van de aarde, verminderen we de uitstoot van broeikasgassen bij ons werk. Dit kan door duurzame energiebronnen in te zetten, zoals wind- of zonne-energie, maar ook door het totale energieverbruik omlaag te brengen, bijvoorbeeld door onze installaties zo slim en efficiënt mogelijk te laten werken. Tot slot benutten en faciliteren we de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de aanleg van zonneweides op terreinen van onze zuiveringen, het produceren van groen gas, het benutten van thermische energie uit afvalwater of oppervlaktewater of het bouwen van windmolens op onze dijken.

4.3 Waterbewustzijn vergroten Hoe goed we het watersysteem ook inrichten, hoe veel innovaties we ook benutten en hoe hoog we onze dijken en duinen ook maken, het is een gegeven dat we niet alles in de hand hebben en niet alles kunnen voorkomen. Het is niet langer vanzelfsprekend dat we in ons gebied met bijna een miljoen inwoners onder zeeniveau wonen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er altijd voldoende water is om akkers mee te beregenen, de industrie van koelwater te voorzien of gewoon om lekker in te zwemmen. Daarom worden waterbewustzijn in de breedste zin van het woord en meebewegen met natuurlijke processen, steeds belangrijker voor inwoners, maar zeker ook voor gemeenten, bedrijven, agrariërs en andere (lokale) partners. Het watersysteem is van ons allemaal en het draagvlak voor het waterbeheer berust grotendeels op waterbewustzijn. In de toekomst moeten we allemaal een bijdrage leveren. Dat kan op ontelbaar veel manieren; van klassieke, technische maatregelen tot meer ‘nature based’ oplossingen. Zorgvuldig en zuinig omgaan met het beschikbare zoete water is onze topprioriteit, maar waar het echt niet meer anders kan zullen we moeten leren omgaan met brak water. Ook door klimaatadaptief bouwen, watervervuiling aan pakken bij de bron, regenwater opnieuw gebruiken, geen natte doekjes door het toilet spoelen en hondenpoep naast de slootkant op ruimen kan iedereen op zijn eigen manier een bijdrage leveren. Zo realiseren we samen een veilige en leefbare Hollandse Delta.

4.4 Leefomgeving versterken De vijf Zuid-Hollandse eilanden vormen ons werkgebied. De eigenheid van de eilanden willen we op alle mogelijke manieren koesteren en daarom zetten we in op maatwerk. De druk op de ruimte raakt direct aan ons werk en het wordt een steeds grotere uitdaging om alle functies in stand te houden. De huidige stikstofcrisis maakt dit probleem zeer zichtbaar. Deze situatie vraagt om strategische keuzes en creatieve oplossingen. Om het gebied leefbaar en aantrekkelijk te houden, wordt een goede en toekomstbestendige inrichting van zowel het stedelijk als het landelijk gebied steeds belangrijker. We leveren een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. We willen bestaande groen-blauwe structuren versterken en waar mogelijk nieuwe groen-blauwe structuren realiseren. Dat is goed voor de biodiversiteit, recreatie, mobiliteit en de leefbaarheid. Een fietspad over een dijk, een wandelpad naast een natuurvriendelijke oever, een laarzenpad door een moerasgebied of een zonneweide op het terrein van een rioolwaterzuivering, het zijn stuk voor stuk mogelijkheden om onze omgeving door meervoudig ruimtegebruik efficiënt in te richten. Dit soort combinaties tussen waterbeheer en bijvoorbeeld recreatie, natuur of duurzaamheid vormen de sleutel tot een prettige leefomgeving en helpen om de effecten van klimaatverandering te dempen. We doen dat zoveel mogelijk door mee te bewegen met natuurlijk processen, maar soms moet je de natuur een handje helpen.

Het verbeteren van de waterkwaliteit is urgent en vervuiling pakken we zo veel mogelijk bij de bron aan. Het halen van de KRW-doelen staat voorop, maar alle partijen zullen hierbij wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Want water dat bruist van leven, is prettiger om naar te kijken, veiliger om in te zwemmen en beter in staat om de effecten van hevige weersomstandigheden zelf op te vangen. Het realiseren van schoon en gezond water is een belangrijke opgave. Water verbindt en is van meerwaarde voor natuur en mens, voor stad en platteland. Water is een drager van biodiversiteit en goed water komt ten goede aan aanwezige flora en fauna. Daarnaast is water een belangrijke motor voor economische activiteiten in het gebied en een mogelijke bron van energieopwekking.

4.2 Verbeteren van de waterkwaliteit

Het verbeteren van de waterkwaliteit is urgent en vervuiling pakken we zo veel mogelijk bij de bron aan. Het halen van de KRW-doelen staat voorop, maar alle partijen zullen hierbij wel hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Want water dat bruist van leven, is prettiger om naar te kijken, veiliger om in te zwemmen en beter in staat om de effecten van hevige weersomstandigheden zelf op te vangen. Het realiseren van schoon en gezond water is een belangrijke opgave. Water verbindt en is van meerwaarde voor natuur en mens, voor stad en platteland. Water is een drager van biodiversiteit en goed water komt ten goede aan aanwezige flora en fauna. Daarnaast is water een belangrijke motor voor economische activiteiten in het gebied en een mogelijke bron van energieopwekking.

4.3 Duurzaam werken Zoals in het najaar van 2022 is besloten met de Agenda Duurzaam, streven we naar een klimaatneutraal (2035) en volledig circulair (2050) werkend waterschap. Zoals we in het hoofdstuk 3 hebben gezien worden grondstoffen steeds schaarser en zorgt afval op allerlei plekken voor problemen. Het hergebruik van materialen wordt daarom steeds belangrijker, ook voor waterschap Hollandse Delta. Of het nu gaat om afvalwater, maaisel, oude bedrijfskleding of koffiedrab, we zoeken voor al ons ‘afval’ naar mogelijkheden om het opnieuw te gebruiken. Om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en de verdere opwarming van de aarde, verminderen we de uitstoot van broeikasgassen bij ons werk. Dit kan door duurzame energiebronnen in te zetten, zoals wind- of zonne-energie, maar ook door het totale energieverbruik omlaag te brengen, bijvoorbeeld door onze installaties zo slim en efficiënt mogelijk te laten werken. Tot slot benutten en faciliteren we de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de aanleg van zonneweides op terreinen van onze zuiveringen, het produceren van groen gas, het benutten van thermische energie uit afvalwater of oppervlaktewater of het bouwen van windmolens op onze dijken.

4.4 Waterbewustzijn vergroten Hoe goed we het watersysteem ook inrichten, hoe veel innovaties we ook benutten en hoe hoog we onze dijken en duinen ook maken, het is een gegeven dat we niet alles in de hand hebben en niet alles kunnen voorkomen. Het is niet langer vanzelfsprekend dat we in ons gebied met bijna een miljoen inwoners onder zeeniveau wonen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er altijd voldoende water is om akkers mee te beregenen, de industrie van koelwater te voorzien of gewoon om lekker in te zwemmen. Daarom worden waterbewustzijn in de breedste zin van het woord en meebewegen met natuurlijke processen, steeds belangrijker voor inwoners, maar zeker ook voor gemeenten, bedrijven, agrariërs en andere (lokale) partners. Het watersysteem is van ons allemaal en het draagvlak voor het waterbeheer berust grotendeels op waterbewustzijn. In de toekomst moeten we allemaal een bijdrage leveren. Dat kan op ontelbaar veel manieren; van klassieke, technische maatregelen tot meer ‘nature based’ oplossingen. Zorgvuldig en zuinig omgaan met het beschikbare zoete water is onze topprioriteit, maar waar het echt niet meer anders kan zullen we moeten leren omgaan met brak water. Ook door klimaatadaptief bouwen, watervervuiling aan pakken bij de bron, regenwater opnieuw gebruiken, geen natte doekjes door het toilet spoelen en hondenpoep naast de slootkant op ruimen kan iedereen op zijn eigen manier een bijdrage leveren. Zo realiseren we samen een veilige en leefbare Hollandse Delta.

4.5 Leefomgeving versterken De vijf Zuid-Hollandse eilanden vormen ons werkgebied. De eigenheid van de eilanden willen we op alle mogelijke manieren koesteren en daarom zetten we in op maatwerk. De druk op de ruimte raakt direct aan ons werk en het wordt een steeds grotere uitdaging om alle functies in stand te houden. De huidige stikstofcrisis maakt dit probleem zeer zichtbaar. Deze situatie vraagt om strategische keuzes en creatieve oplossingen. Om het gebied leefbaar en aantrekkelijk te houden, wordt een goede en toekomstbestendige inrichting van zowel het stedelijk als het landelijk gebied steeds belangrijker. We leveren een bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. We willen bestaande groen-blauwe structuren versterken en waar mogelijk nieuwe groen-blauwe structuren realiseren. Dat is goed voor de biodiversiteit, recreatie, mobiliteit en de leefbaarheid. Een fietspad over een dijk, een wandelpad naast een natuurvriendelijke oever, een laarzenpad door een moerasgebied of een zonneweide op het terrein van een rioolwaterzuivering, het zijn stuk voor stuk mogelijkheden om onze omgeving door meervoudig ruimtegebruik efficiënt in te richten. Dit soort combinaties tussen waterbeheer en bijvoorbeeld recreatie, natuur of duurzaamheid vormen de sleutel tot een prettige leefomgeving en helpen om de effecten van klimaatverandering te dempen. We doen dat zoveel mogelijk door mee te bewegen met natuurlijk processen, maar soms moet je de natuur een handje helpen

Ondertekening indiener

Naam

Fractie

Handtekening

Lisa Klompenhouwer

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Voeg de biodiversiteit toe aan de opgaven in de Watervisie WSHD 2050

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer